Remont dachu bez pozwolenia – czy to możliwe?

 Kategoria Publikacje

Wymiana dachu, w zależności od zakresu prac, jakie planujemy wykonać i usytuowania budynku, może nie wymagać żadnych formalności, ale może także być konieczne zgłoszenie robót w starostwie. W pewnych sytuacjach należy także uzyskać pozwolenie na budowę. Które prace związane z remontem dachu wymagają pozwolenia lub zgłoszenia, a które wykonasz bez zgody urzędu? Na czym polega wymiana pokrycia dachowego? Jakie mamy prawo do dysponowania nieruchomością?

Spis treści:

  1. Remont dachu bez pozwolenia – czy to możliwe?
  2. Remont dachu bez pozwolenia
  3. Zmiana konstrukcji dachu bez pozwolenia
  4. Przebudowa dachu bez pozwolenia
  5. Remont dachu bez zgłoszenia
  6. Zmiana dachu bez pozwolenia jaka kara

 

Z poniższego tekstu dowiesz się m.in. na czym polega zgłoszenie robót budowlanych, jak zrobić remont domu, kiedy budynek jest zgłoszony do rejestru zabytków, w jaki sposób wykonać roboty budowlane, o czym mówi prawo budowlane, jak odpowiednio wykonać wymianę pokrycia dachowego czy też kiedy postarać się o pozwolenia na budowę.

Remont dachu bez pozwolenia

Co w świetle prawa określa się jako remont? Są to zgodnie z definicją prawną roboty budowlane, które polegają na odtworzeniu pierwotnego stanu danego obiektu budowlanego, przy którym dopuszcza się zastosowanie wyrobów budowlanych, innych, niż uprzednio użyto. Do remontu zlicza się zatem wymianę pokrycia dachowego lub jego całkowitą naprawę.

A jak ta sytuacja wygląda w świetle prawa? Nie trzeba zgłaszać do urzędu wymiany pokrycia dachowego ani żadnych innych robót remontowych – pod jednym warunkiem – jeśli dom remontowany można wybudować na podstawie tzw. zgłoszenia z projektem. Chodzi w takiej sytuacji o domy jednorodzinne wolnostojące, których obszar mieści się w całości na działce – są usytuowane w takiej odległości od granicy działki, że nie ograniczają możliwości zabudowy posesji sąsiednich. Nie mniej jednak nie może to być budynek zabytkowy czy też położony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Zmiana konstrukcji dachu bez pozwolenia

Skoro wiemy już, kiedy zgłoszenie do starostwa nie jest konieczne, kilka słów na temat tego, kiedy należy zgłosić wymianę dachu. Zgłoszenie remontu dachu jest konieczne, kiedy dom usytuowany jest przy granicy działki. Najczęściej taka sytuacja prawna dotyczy bliźniaków i segmentów. Dlaczego remont dachu w takiej sytuacji wymaga zgłoszenia? Ponieważ sama budowa takiego typu budynków wymaga uzyskania pozwolenia. Ponadto zgłoszenie remontu wymagają także – zawsze – budynki wpisane do rejestru zabytków. W takiej sytuacji jest o tyle trudniej, że oprócz pozwolenia należy dodatkowo uzyskać zgodę na remont od wojewódzkiego konserwatora zabytków.

A jak wygląda zmiana konstrukcji dachu bez pozwolenia? Każda taka praca budowlana wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Za każdym razem, kiedy zdecydujemy się na wymianę konstrukcji dachu, podwyższenia budynku czy też zmiany funkcji poddasza, konieczne będzie pozwolenie na budowę. Co więcej, musimy mieć świadomość, że wniosek o pozwolenie na budowę jest bardziej skomplikowany, niż dokumentacja związana ze zgłoszeniem prac budowlanych. Należy do niego dołączyć projekt budowlany, zgodny z miejscowym planem zagospodarowania. Projekt taki musi być dołączony do wniosku w 4 egzemplarzach.

Przebudowa dachu bez pozwolenia

Czym jest przebudowa dachu w świetle prawa? To roboty, które zmieniają parametry użytkowe lub techniczne danego budynku – np. wymianę więźby czy wstawienie okna dachowego. Działania takie trzeba zgłosić, załączając projekt przygotowany przez specjalistę z odpowiednimi uprawieniami. Takie same działania obejmuje zmiana kubatury czy obszaru oddziaływania budynku, w wyniku jego nadbudowy.

Kiedy zatem przebudowa dachu spowoduje powiększenie obszaru oddziaływania budynku na sąsiednie posesje, pozwolenie na budowę jest w takiej sytuacji konieczne. Co ważne, przed planowanymi pracami należy najpierw sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jego zapisy mogą narzucać kolor i kształt dachu, a my mamy obowiązek stosować się do tych wytycznych.

Remont dachu bez zgłoszenia

Remont bez zezwolenia to inaczej mówiąc – samowola budowlana. Jak rozumieć to pojęcie? Jest to prowadzenie robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę czy też koniecznego zgłoszenia robót. Za samowolę budowlaną uznaje się także rozpoczęcie budowy czy przebudowy dachu przed uzyskaniem ostatecznej decyzji na realizację takiego przedsięwzięcia. Starosta ma bowiem aż 65 dni na wydanie pozwolenia na budowę i 30 dni na tzw. milczącą zgodę w kwestii zgłoszenia prac remontowych. Za samowolę budowlaną uznaje się także sytuacje, w których remontujący dany dach nie stosuje się do obowiązujących norm i przepisów. To jednak dotyczy sytuacji, kiedy chodzi o duże prace i konieczność obecności kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Zmiana dachu bez pozwolenia jaka kara

Co może nas spotkać, kiedy nie zastosujemy się do przepisów prawnych i wykonamy zmianę dachu bez pozwolenia na takie działania? Taka samowola budowlana może zakończyć się karą grzywny w wysokości do 5 tysięcy złotych. Ponadto otrzymamy nakaz przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego. Dlatego też tak ważne jest, by planując remont dachu, dokładnie przeanalizować zakres prac remontowych pod kątem ustawy i sprawdzić, czy zamierzone przez nas działania mieszczą się w granicach normy prawnej.

Co więcej, mieszkańcy domów wielorodzinnych w swoich planach muszą uwzględnić wspólnotę mieszkaniową bądź spółdzielnię. Trudną sytuację mają również właściciele budynków wpisanych do rejestru zabytków. W takiej sytuacji każdy remont wymaga pozwolenia na budowę. Dodatkowo wymagana jest także zgoda na jakiekolwiek prace przez konserwatora zabytków.

Kiedy chcemy zmienić dach bądź jego konstrukcję, najpierw zapoznajmy się z aktualnie panującymi zasadami, zgodnymi z prawem budowlanym. W innym przypadku samowolne działania mogą kosztować nas o wiele więcej, niż sam remont. Niesie to za sobą duże konsekwencje, nieprzyjemności i duże kwoty kary.

 

Przeczytaj również na blogu:

Sprawdź również ofertę:

Skip to content